دوشنبه 16 تیر 1399

شرح مناقصه/مزایده

 • "آگهي مزايده و تجدید مزایده عمومي "

 • اجاره تعدادی از واحدهای تجاری در سطح شهر


          شهرداری شهر جديد هشتگرد درنظر دارد نسبت به اجاره تعدادی از واحدهای تجاری خود در سطح شهر به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت يك هفته کاری جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر 65 آزادراه تهران – قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهرجديدهشتگرد- تلفن تماس : 02644266400 - امور قراردادها مراجعه نمايند.

  1) نشاني محل اجراي پروژه : شهر جديد هشتگرد

  2) مهلت فروش اسناد  :   از تاریخ 12/7/95 لغایت 19/7/95

  3)مهلت قبول پيشنهادات و تحویل اسناد  : تا پایان روز دو شنبه مورخ  26/7/95 واحد حراست

  4) زمان گشایش پیشنهادات : روز سه شنبه مورخ  27/7/95 – شهرداری شهر جدید هشتگرد .

  5)درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

  6) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

  7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج  است .

  8) كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين  هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده مي باشد .

  ردیف

  موضوع

  متراژ(متر مربع)

  مبلغ پایه ماهانه(ريال)

  سپرده

  1

  واحد تجاری ارتش (شماره 10)

  23/22

  4/000/000

  5% قیمت پایه

  2

  واحد تجاری ارتش (شماره 18)

  54/20

  4/000/000

  5% قیمت پایه

  3

  واحد تجاری ارتش (شماره 4)

  69/32

  2/000/000

  5% قیمت پایه

  4

  واحد تجاری ارتش (شماره 5)

  89/22

  2/000/000

  5% قیمت پایه

  5

  واحد تجاری باران

  80/47

  10/000/000

  5% قیمت پایه

  6

  تجاری جنب ساختمان اداری شهرداری

  80

  41/500/000

  5% قیمت پایه

  7

  واحد تجاری بلوار مهتاب ( شماره 3)

  24

  8/000/000

  5% قیمت پایه

  8

  واحد تجاری بلوار مهتاب همراه با 80/14 متر مربع بالکن

  80/24

  8/500/000

  5% قیمت پایه

  9

  تجاریهای جنب بازار میوه و تره بار فاز یک (واحد 1) - تجدید

  40

  8/500/000

  5% قیمت پایه

  10

  تجاریهای جنب بازار میوه و تره بار فاز یک (واحد 2) – تجدید

  40

  8/500/000

  5% قیمت پایه

  11

  تجاریهای جنب بازار میوه و تره بار فاز یک (واحد 8 الی 3) - تجدید

  40 هرکدام

  8/500/000 هر واحد

  5% قیمت پایه

  12

  تجاریهای جنب بازار میوه و تره بار فاز یک (واحد 9 و 10) - تجدید

  40 هر کدام

  8/500/000 هر واحد

  5% قیمت پایه

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       سید مسعود بزرگ زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شهردار شهرجديد هشتگرد                               

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا