دوشنبه 16 تیر 1399

شرح مناقصه/مزایده

 • بیمه تکمیلی پرسنل

 • شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره 387/92/ش مورخ 17/3/95 نسبت به انجام ب


          شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر به شماره 387/92/ش مورخ 17/3/95 نسبت به انجام بیمه تکمیلی پرسنل خود به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت يك هفته کاری جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر 65 آزادراه تهران – قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهرجديدهشتگرد- تلفن تماس : 02644266400 - امور قراردادها مراجعه نمايند.

  1) نشاني محل اجراي پروژه: شهر جديد هشتگرد

  2) مهلت فروش اسناد  :   از تاریخ 3/12/95 لغایت 10/12/95 

  3)مهلت قبول پيشنهادات و تحویل اسناد  : تا پایان روز شنبه مورخ  14/12/95 – واحد حراست

  4) زمان گشایش پیشنهادات : روز دو شنبه مورخ  16/12/95

  5)درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

  6) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

  7) كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين  هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

  8) سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .

  ردیف

  موضوع

  تعداد پرسنل همراه با تعداد خانواده

  مبلغ پایه (ريال)

  مدت اجرا

  سپرده 5% (ريال)

  1

  بیمه تکمیلی پرسنل

  600 نفر

  6/000/000/000

  یکسال شمسی

  300/000/000

   

   

   

   

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا