دوشنبه 16 تیر 1399

شرح مناقصه/مزایده

 • تجدید مناقصه انجام پروژه خرید آسفالت به صورت نقدی

 • شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد نسبت به انجام پروژه خرید آسفالت به صورت نقدی از طریق مناقصه عمومي اقدام نمايد


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  "آگهي تجدید مناقصه "

   

          شهرداری شهر جديد هشتگرد در نظر دارد نسبت به انجام پروژه خرید آسفالت به صورت نقدی به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت يك هفته جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر 65 آزادراه تهران قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهرجديدهشتگرد- تلفن تماس : 02644266400 - امور قراردادها مراجعه نمايند.

  1) نشاني محل اجراي پروژه : شهر جديد هشتگرد

  2) مهلت فروش اسناد  :   از تاریخ 24/6/95 لغایت 31/6/95 

  3)مهلت قبول پيشنهادات و تحویل اسناد  : تا پایان روز شنبه مورخ  3/7/95 واحد حراست

  4) زمان گشایش پیشنهادات : روزیک شنبه  مورخ  4/7/95

  5)درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه و مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

  6) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

  7) كليه هزينه هاي درج آگهي در هر نوبت چاپ به عهده برنده  مناقصه مي باشد .

  ردیف

  موضوع

  برآورد هزینه (ريال)

  موافقت اصولی و استانداردهای مربوطه

  مدت اجرا (ماه)

  سپرده 5% ( ريال)

  1

  خرید آسفالت بیندر و توپکا

  10/000/000/000

  پروانه بهره برداری خرید آسفالت

  7

  500/000/000

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   سید مسعود بزرگزاده

  شهردار شهرجدید هشتگرد

   

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا