یکشنبه 26 دی 1400

کد صفحه: 11381
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1394 12:59
تعرفه عوارض سال 1394

برای دانلود متن کامل تعرفه عوارض اینجا کلیک کنید

عوارض محلي:

به عوارضي اطلاق مي گرددكه اختيار برقراري و وضع آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375اصلاحات بعدي وتبصره 1ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وساير قوانين ومقررات جاري با شورا اسلامي شهر  ميباشد.                                                                                                                            

عوارض ملي:

به كليه عوارضي اطلاق مي شودكه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي نبوده وقانونگذار صلاحيت برقراري آن را تعيين نموده است.

 P:

منظور از P يا قيمت منطقه اي،آخرين ارزش معاملاتي زمين وساختمان بر مبناي اعلام اداره امور مالياتي در اجراي ماده  64 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.

K:

ضريب Pاست ودر تعرفه هاي مختلف حسب به صلاحديد شوراي اسلامي شهر و شهرداري متفاوت است.

يك واحد مسكوني :

عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد ويا خانواده ساخته مي شود وشامل اتاق،آشپزخانه وسرويس هاي لازم مي باشد.

 واحد تجاري:

عبارت است از كليه ساختمانهايي كه برابر تبصره ذيل بند 24ماده 55قانون شهرداري ها به منظور استفاده كسب وپيشه وتجارت احداث گرديده ويا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي ويا واحد هاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.

(موسسات عمومي ،دولتي،غير دولتي،وابسته به دولت و نهاد انقلاب اسلامي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوندومشمول پرداخت ماليات هستنددر اين تعرفه واحد تجاري محسوب مي شوند.)

واحد صنعتي :

عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده صنعتي ويابا ايجاد كارگاههاي وتوليدي احداث مي شوند.

واحد اداري :

عبارت است از كليه ساختمانهاي دولتي ونهاد هاي انقلاب اسلامي ونهاد هاي عمومي غير دولتي وساختمان هايي كه از شمول تعريف بند هاي فوق خارج باشند در رديف واحد هاي اداري قرار        ميگيرد.

واحد آموزشي:

عبارت است از كليه ساختمانهايي كه با تأئيد سازمان آموزش وپرورش ووزارت آموزش عالي وساير مراجع ذيربط احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.

مراكز بهداشتي ودرماني :

عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه با تأئيدسازمان بهداشت ودرمان وساير مراجع ذيربط احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.

اماكن ورزشي :

عبارت است از اماكن ورزشي وتربيتي كه در كاربري مربوطه با تأئيد اداره كل تربيت بدني احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.

تأسيسات وتجهيزات شهري:

عبارت است تأسيسات وتجهيزات شهري مانند: آب،پست ترانسفورماتور،پست برق،گاز،مخابرات و.... جهت رفاه عمومي شهروندان احداث مي گردد.

اماكن تاريخي وفرهنگي:

عبارت است از ساختمان هايي كه دركاربري مربوطه از قبيل موزه ها،كتابخانه ها،سالن اجتماعات، نمايشگاه ها(فرهنگي،هنري)،سالن سينما،تئاتر،احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.

تجاري متمركز:

به ساختمانهايي اطلاق مي شود كه فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد وطبقات آن به صورت مسكوني ياكاربري غير تجاري مورد استفاده واقع نمي شود.مانند: پاساژها،مغازه هاي واقع در محدوده بازارو.....

 

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا