یکشنبه 26 دی 1400

کد صفحه: 11376
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1394 12:41
ضوابط نمای شهری

ضوابط اجرايي نماي ساختمانهاي شهر جديد هشتگرد

 

1- طرح واجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده ودر طراحي معماري بناهاي كلان مقياس وتقسيم بنا با توجه به حجم و تناسب بخش هاي تاريخي شهر در نظر گرفته شود .

2- در احداث ساختمان ها ، انتخاب مصالح بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر رعايت ضوابط ومقررات طرح جامع وتفصيلي ، موجب آلودگي محيط زيست نشود و قابل پاكسازي باشد.

3- پيش آمدگي بدنه ساختمان ها (نظير بالكن ، تراس و....)در فضاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي شهري به احداث فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد . اين فضاهاي نيمه باز جهت تقويت چشم اندازهاي شهري نگهداري گل وگياه ، و موارد مشابه بوده وبهره برداري از اين گونه فضاها به عنوان انباري وخشك نمودن البسه ممنوع است .

4- تمامي پيش آمدگي هاي موجود در بدنه ساختمان ها از حد زمين در هنگام تخريب ونوسازي ابنيه از نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند .

5- طراحان و مجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي واجرا نمايند كه به ارتقاءكيفيت بصري وفضايي تقاطع ها منجر شود .

6- در مناطقي كه پوشش نهايي غالب آنها از انواع        پوشش هاي شيبدار مي باشد بايد رنگ،جنس وحدود شيب مجاز را به گونه اي معين نمايند كه هماهنگي در سيماي شهري فراهم آيد.

7- استفاده از فرم هاي نامتعارف كه سنخيتي با كاربري ساختمان ها ندارند درطراحي واحداث بناها ممنوع مي باشد .

 

8- استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومينيومي ، كامپوزيت ،شيشه هاي جيوه اي و...) در جداره هاي بيروني براي كليه بناهاي دولتي و عمومي،مسكوني ممنوع مي باشد .

9- نصب كليه كانال هاي تاسيساتي نمايان در نماها و در  جداره هاي شهري شامل كولرها (اسپيلت ها)، كانال هاي كولر، چيلر ، ناودان ها ، سيم ها ، كابل هاي برق و تلفن ، دودكش بخاري ، لوله هاي تاسيساتي ونظاير آن از نماهاي شهري حذف و يا به گونه اي ساماندهي بشوند كه در نما قابل مشاهده نباشند .

10- ايجاد هر گونه اختلاف سطح (لبه ،پله ، سكو و...)در مسيرعبور در معابر پياده رو ممنوع است .

 

11- شاخص كردن ورودي ساختمان ها از طريق:داخل بردن يا بيرون آوردن ورودي ،تغيير فرم، تغيير اندازه،ارتفاع ، مصالح، رنگ، نورو... الزامي مي باشد بطوري كه ورودي خاصيت دعوت كنندگي داشته باشد (لازم به ذكر است ديوار حياط كه مستقيماً با خيابان در ارتباط است نبايد مزاحم ديد ورودي ساختمان شود .)

12-  طراحي  نماي  تخت و صاف ممنوع  مي باشد،  نماها   مي بايست توسط عقب وجلو نشستن فرم ها يا عناصر نما نسبت به يكديگر داراي برجستگي باشند واز طراحي فرم ها ونماهاي يكنواخت وصلب پرهيز شود.

13- اجراي نما جهت تمامي سطوحي كه در معرض ديد عموم مي باشد الزامي است براي مثال سطوحي كه به سمت فضاي سبز قرار گرفته اند بايد به صورت نما از مصالح مناسب اجراگردد .

14- استفاده از 3 رنگ متفاوت در نماها ويك رنگ به عنوان رنگ غالب در بدنه نما وبه دليل اقليم كوهستاني شهر جديد سعي بر اين باشد تا رنگ غالب سفيد يا روشن نبوده و به صورت تركيبي اجرا گردد (لازم به ذكر است استفاده از      رنگ هاي تيره وسياه ونامتعارف ممنوع مي باشد).

15- تركيب رنگ مي بايست مطابق با مباني رنگ شناسي باشد بطوري كه در تركيب رنگ ها شاهد هماهنگي رنگ ها و در آن واحد شاهد كنتراست رنگ ها بوده تا مرز بين تنوع ويكنواختي رعايت گردد، رنگ نشان دهنده ي شخصيت ساختمان مي باشد و بايد با نماي طراحي شده ونوع خيابان (تجاري،اداري، مسكوني) هماهنگ باشد.

16- در ساختمان هاي با سقف شيبدار محل قرار گيري كولرها و... مشخص شوند ومكان يابي آنها در بخش هاي غير قابل رويت از معبر عمومي قرار گيرند.

17- طراحي ويژه محل نصب هر گونه تابلو، تبليغ و آگهي بر سطح خارجي نماي ساختمان هاي مسكوني و غير مسكوني كه در امتداد خيابان هاي اصلي يا سر نبش قرار گرفته اند الزامي         مي باشد، محل نصب تابلو بايد هنگام طرح نما با توجه به طرح ورنگ آن ومتناسب با تابلوهاي همجوار انتخاب گردد ، در طراحي نماي ساختمان ها ي  دولتي، عمومي ،تجاري،خدماتي،اداري،بانك ها، درماني و... مي بايستي محل تابلو پيش بيني وتعيين گردد ودر انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان وبصورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود.

18- پوشش درز انقطاع ساختمان از دو طرف با استفاده از مصالح به كار رفته در نما الزامي مي باشد .

19- طراحي آبچكان ، قرنيز بام وكف پنجره ها در جلوگيري از لغزش آب باران بر روي سطح نما الزامي مي باشد .

20- طراحي ناودان وساير كانال هاي تخليه آب باران در داخل ساختمان صورت گيرد.

21 -  نور پردازي : براي تمامي ساختمان هاي شهر  الزامي مي باشد ، چراغ ها مي بايست در رابطه با فرم معماري نما طراحي گردند (خصوصاً‌ّ‌ّ‌ّّ‌ّّ برج ها)، نورها نبايد به داخل ساختمان ورود كنند ومنابع نور نبايد ديده شوند، همين طور نورها متناسب با رنگ مصالح انتخاب گردد تا از زنندگي جلوگيري شود .

22- ارائه نقشه سه بعدي نما در 4 نسخه ، ممهور به مهر مهندس معمار وناظر كه در اجرا ساخته خواهد شد ، همراه با مشخص كردن رنگ، نوع مصالح ، تركيب بندي حجمي ، ابعاد باز شوها وقسمت هاي شاخص مثل: ورودي ،راه پله ،     كنسول ها، فرورفتگي ها به وضوح بيان شوند (لازم به ذكر است نقشه حجمي مي بايست به طور دقيق با اجراي ساختمان همخواني داشته باشد در غير اينصورت پايانكار براي اين گونه ساختمان ها صادر نخواهد شد وپس از تاييد نقشه هاي نما   هر گونه تغيير در نماها مي بايست با هماهنگي شهرداري انجام شود ، اين نقشه ها كاملاً اجرايي بوده واگر در تضاد با        پلان هاي معماري ارائه شده باشند قابل قبول مي باشد .

23- جنس و رنگ مصالح و فرم مورد استفاده در نما الزاماً نبايدكاملاً شبيه همسايه ها (يكنواخت)باشد اما نزديك به هم وتركيب تقريباً مشابهي را در فرم ها داشته باشند بطوري كه در ديد كلي هر يك كامل كننده نماي همسايه همجوار باشد ودر كل شاهد نظم ، وحدت وتناسب باشيم .

24- صدور پايانكار براي ساختمان هاي جديد الاحداث منوط به اجراي نقشه هاي ارائه شده مطابق مجوز شهرداري است،مهندسين معمار و ناظر مسئول اجراي دقيق نقشه هاي مصوب (به ويژه نما وحجم ) خواهند بود .

25-رعايت مباني و اصول معماري اسلامي اصيل و  بومي به عنوان اساس و پايه در طراحي و اجراي نماي ساختمان ها الزامي است و استفاده از سبك ها و فرم هاي نامتعارف با معماري اسلامي اصيل در نماي ساختمان و در طراحي و احداث بنا ممنوع و غير مجاز است.

26-استفاده از رنگهاي روشن شامل قهوه اي روشن، آبي فيروزه اي، لاجوردي، اخرايي و گل بهي با مصالح بوم آورد و مناسب كه در معماري اصيل، داراي سابقه و كاربرد بوده، به عنوان رنگ مكمل و براي تنوع در نما و بدنه ساختمانها، مجاز و بلامانع است.

27-استفاده از نماي شيشه اي و شيشه رفلكس در نماي كليه ساختمانها و با هر نوع كاربري، نبايد بيش از 30% كل سطح باشد.

28-سطح شيشه پنجره ها و بازشوهاي ساختمان در نماي اصلي، حداكثر برابر با 20 در صد سطح كل نماي اصلي ساختمان مجاز است.

29-استفاده از چوب(طبيعي يا مصنوعي) با دوام بالا و به صورت محدود، در نماي ساختمان ها مجاز است.

30-به منظور حفظ خلاقيت طراحي و براي نماي         ساختمان هاي شاخص و عمومي (در صورتي كه داراي طرح خاص باشد) طرح به صورت ويژه و با رعايت اصول اين دستورالعمل و با حضور طراح، بصورت موردي در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قابل بررسي خواهد بود.

31-استفاده مناسب و اصولي از مصالح جديد و تكنولوژي هاي نوين در طراحي و اجراي نماي ساختمان در صورتي كه همخوان و هماهنگ با اصول اين دستورالعمل باشد و موجب آلودگي هاي زيست محيطي و بصري نشود و مشروط به تاييد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قابل بررسي خواهد بود.

32-پنجره ها و بازشوها در نماي ساختمان مي بايست هماهنگ و در تناسب با خطوط نماي مجاورين باشد.

33-اجرا و نماسازي گنبد مساجد جديدالاحداث شهر صرفاً با مصالح آجر سنتي و يا كاشي با رنگ زمينه آبي فيروزه اي، مجاز است.

34-در طراحي نماي ساختمان هاي دولتي، عمومي، تجاري، خدماتي، اداري، بانك ها، درماني و ... مي بايستي محل تابلو پيش بيني و تعيين گردد و در انطباق با مبحث  بيستم مقررات ملي ساختمان ايران و بصورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود.

35-سطوحي از ديوارهاي خارجي هر ساختمان كه روي مرز مشترك دو ملك قرار مي گيرند و مشرف به فضاي خصوصي همسايه باشند بايستي در حد متعارف نماسازي شود.

36-به منظور حفظ زيبايي نما در طبقه همكف از مصالح قابل شستشو استفاده شود و ضمناً نصب سنگ قرنيز(ازاره) الزامي است.

37-نصب صندوق پستي در محل ورود به ساختمان و يا جداره اصلي نما بطوريكه برجستگي بر روي نما ايجاد ننمايد الزامي است.

 

پیوندها

مناسبت اصلی

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

شهدا